Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Tajemnice MÚ

 • funkce tajemníka je zřízena zákonem
 • tajemníka jmenuje se souhlasem ředitele krajského úřadu, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. starosta města
 • tajemník odpovídá za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi, který jej řídí
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   
 • řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců městského úřadu
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucích odborů
 • předkládá radě města návrhy změny organizační struktury a celkového počtu zaměstnanců městského úřadu
 • vyhlašuje výběrová řízení na místa úředníků
 • stanovuje platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • zabezpečuje dodržování předpisů BOZP a PO na městském úřadě, vydává vnitřní směrnice městského úřadu, pokud jejich vydání nepřísluší starostovi města, nebo pokud je nevydala rada města
 • shromažďuje materiály pro jednání orgánů města 
 • svolává a řídí porady jím metodicky řízených odborů a jím řízených zaměstnanců.

Oficiální registr oznámení - dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.