A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 303
TÝDEN: 303
CELKEM: 1739900

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuálně vypsané výzvy

Chcete spolupracovat s městem? Pošlete nám kontakt na Vaši společnost a její zaměření. Profil Vaší společnosti zasílejte na e-mail: dokoupil@muklasterec.cz
Chcete dostávat upozornění na nově vyhlášené zakázky na profilu zadavatele? Registrovat se můžete ZDE.

 

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Starosta:
Ing. Štefan Drozd

Místostarosta:
Mgr. David Kodytek

Kontakt:
tel.: +420 474 376 001-3
fax: +420 474 375 613
e-mail: info@muklasterec.cz
e-podatelna: e-podatelna@muklasterec.cz

IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939

Vhodné uveřejnění.cz/profil/00261939

 

 

Veřejné zakázky

 • Zpracování PD na sanaci Rašovické lávky v Klášterci nad Ohří

  06.5.2021 13:21

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na provední oprav Rašovické lávky v Klášterci nad Ohří. Současný stav mostu je detailně popsán v přiloženém dokumentu Hlavní mostní prohlídka. Stávající VO bude zachováno. Požadována je projektová dokumentace s potřebnými povoleními v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací. Zakázka bude složena z následujících činností: * zaměření (výškopis a polohopis) * průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro stavební povolení stavby v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * příslušná povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci * souhlas POH vč. povodňového plánu * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze Požadovaný počet výtisků PD: 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Vybudování multimediální jazykové učebny na ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří

  13.4.2021 07:17

  Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce odborné multimediální jazykové učebny vč. dodávky specializovaného nábytku, koncových prvků, ICT a příslušenství. Při modernizaci odborné učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí učebny o rozměrech 8,8 x 7,2 x 3,4m se 3-mi okny a na nové moderní prostory pro výuku cizích jazyků pro 24 studentů. Cílem je vytvořit moderní multimediální jazykovou učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. V rámci rekonstrukce učebny budou provedeny všechny související práce od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění příslušné techniky vč. dodávky koncových prvků, ICT a příslušenství. Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (výkaz výměr) a č. 4 (technická zpráva).

 • Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad OhřÍ

  17.3.2021 15:21

  Předmětem zakázky je vybudování komunikace a parkoviště v ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří. Stavební práce budou spočívat v bourání stávajícího stavu tj. vybourání betonových zatravňovacích tvárnic z komunikace včetně podkladních vrstev, odstranění štěrkové cesty včetně podkladních vrstev, vybourání zámkové dlažby a vytrhání obrub z chodníku včetně podkladních vrstev, odstranění betonové přídlažby a konstrukce zahradní chatky včetně betonového základu, odstranění stávajícího oplocení z ocel. trubek a pletiva včetně betonových patek. Následně pak vybudování nové komunikace s živičným povrchem včetně obrub, 17 parkovacích stání z betonových zatravňovacích tvárnic, chodníků včetně obrub a betonových palisád z betonové zámkové dlažby tl. 6cm. Dále pak odvodnění celé stavby pomocí 3 ks vsakovacích studní a žlabů ACO DRAINů PD 100V. Nakonec pak dokončovací práce jako terénní úpravy – zeleň, vodorovné a svislé dopravní značení, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení. Podrobně viz. projektová dokumentace a výkaz výměr. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Modernizace dílen na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

  26.2.2021 13:10

  Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro odbornou učebnu dílen. Konkrétní nábytek a příslušenství spolu s popisem, požadavky a počty kusů jsou popsány v podrobné specifikaci předmětu zakázky, která je součástí zadávací dokumentace. Zakázka bude realizována v souvislosti s realizací projektu realizovaného zadavatelem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu "IROP". Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013178. Barevné provedení jednotlivých kusů zboží bude upřesněno během realizace dle standardních vzorníků. Součástí plnění je i poskytnutí záruky (2 roky).

 • Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2021

  26.2.2021 12:52

  Předmětem zakázky je lokální oprava obkladů a dlažeb bazénu v areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří. Opravy spočívají zejména v odstranění mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů a dlažeb bazénů a přilehlých ploch (schodiště, odpočinkové a pochozí plochy bazénů, brodítek, ochozů, opravy obkladů odtokových žlábků vč. výměn poškozených lišt a šířkové úpravy odtokových žlábků – demontáž, částečná výměna a zpětná montáž vodících lišt pro bazénové mřížky rozměru 297mm/35mm, oprava dlažby točitého schodiště tobogánu a venkovních schodišť skokanského, dětského i plaveckého bazénu. Zednické opravy a začištění zděných konstrukcí bazénů a schodiště skokanského můstku vč. výmalby. Dále budou provedeny opravy spárování obkladů, odstranění stávajících narušených spárovacích hmot a silikonů a tmelů, chemické vyčištění obkladů a dlažeb od nánosů zbytků spárovacích hmot, tmelu a vodního kamene. Provedení nového zaspárování dvousložkovou pružnou spárovací hmotou. Použité materiály (zejména odklady, dlažby a bazénové přelivové hrany) musí být shodné se stávajícími (viz specifikace v orientačním výkazu výměr). Opravy budou prováděny v bazénech tobogánů, v plaveckém, dětském kruhovém a skokanském bazénu, v bazénu divoké vody a ve všech přístupových brodítkách. Rozsah stanovený v zadávací dokumentaci je pouze orientační, konečný rozsah oprav a finanční náklady budou stanoveny po vypuštění bazénů a následné prohlídce. Konečná cena bude stanovena dle vzájemně odsouhlasené skutečnosti. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Klášterec nad Ohří - II. vyhlášení

  02.11.2020 11:28

  Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel města Klášterec nad Ohří.

 • Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Klášterec nad Ohří

  26.10.2020 11:00

  Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel města Klášterec nad Ohří.

 • Rekonstrukce chodníku v ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří

  31.8.2020 09:18

  Předmětem je rekonstrukce chodníku v ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří. Stavba se nachází v centrální části města Klášterec nad Ohří, která je četně zastavěná bytovými domy. Konkrétně se jedná o chodník na pravé straně ul. Petlerská směrem na Petlery. Stavbou dojde ke zřízení dělené stezky pro pěší a cyklisty v celkové šířce 4,0m, pruh pro cyklisty i chodce bude oboustranný a vzájemně bude oddělen obrubníkem a hmatným pásem – jedná se o kategorii MK IV. třídy D2 a je zde tedy vyloučen provoz motorových vozidel. Dále dojde k navržení nového veřejného osvětlení. Stavba je v celém rozsahu navržena tak, aby splňovala požadavky na bezbariérové užívání. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

  17.8.2020 15:30

  Předmětem zakázky je provedení výměny stávajícího finálního povrchu cyklostezky z drceného kamenného posypu a jeho náhrada za nový finální povrch z asfaltového jemnozrnného betonu. Rozsah provedení výměny povrchu cyklostezky je navržen v celé stávající půdorysné délce cca 1,598 km a v celé stávající šířce dotčené části trasy cyklostezky podél řeky Ohře, tj. od železničního mostu až k lávce u Rašovic. Součástí záměru je dále provedení rekonstrukce stávajícího degradovaného asfaltového krytu na místní komunikaci (na spojce mezi cyklostezkou a ulicí Přívozní – pozemek p.č. 444) a dále zřízení míst pro odpočinek chodců a cyklistů. Cyklostezka se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře a z větší části také v jeho aktivní zóně. V trase navržené výměny povrchu stezky je umístěno několik stávajících podzemních sítí technických infrastruktur. Při provádění výměny povrchu cyklostezky není předpokládán zásah do těchto tras stávajících sítí, avšak je nezbytně nutné dodržet podmínky pro realizaci uvedené ve stanoviscích jednotlivých dotčených správců sítí technických infrastruktur. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * vytýčení stavby odpovědným geodetem vč. protokolu o vytýčení, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro Město Klášterec nad Ohří pro období 01. 09. 2020 – 31. 12. 2021

  14.7.2020 12:00

  Předmětem této veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky silové elektřiny do odběrných míst Zadavatele se závazkem odebírat silovou elektřinu z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 127/2017 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „Vyhláška ERÚ“) a dalších právních předpisů souvisejících a navazujících k Energetickému zákonu. (dále také „Dodávka“). Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.

 • Elektronická aukce na dodavatele zemního plynu pro město Klášterec nad Ohří a jeho příspěvkové organizace pro rok 2021 -2022

  12.6.2020 12:00

  Předmětem této veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky zemního plynu do odběrných míst Zadavatele se závazkem odebírat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále jen „Vyhláška ERÚ“) a dalších právních předpisů souvisejících a navazujících k Energetickému zákonu. (dále také „Dodávka“). Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.

 • Zpracování PD pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

  19.5.2020 10:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníku (na levé straně komunikace) z ulice Dlouhá v Klášterci nad Ohří do Útočiště k autobusové zastávce, včetně odstavného parkoviště. Předpokládaná trasa je zakreslená v příloze č.6 - situace z katastru nemovitostí. Součástí PD bude rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava křižovatky - odbočení vpravo (záliv) u p.č. 2200/6 a 2152/1, umístění dopravní značky "zákaz stání" u p.č.2165/3 - zakresleno v příloze č.6. Na parcele č. 2170/9 umístit lavičku a odpadkový koš (prostor pod lavičkou bude vydlážděn). Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací. Zakázka bude složena z následujících činností: * zaměření (výškopis a polohopis) * průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze Požadovaný počet výtisků PD: 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří - III. vyhlášení

  14.5.2020 08:00

  Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

 • Zpracování PD na rekonstrukci chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v Klášterci nad Ohří

  21.4.2020 14:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Osvobozená, přilehlé křižovatky u autobusového nádraží a posunutí přechodu pro chodce u Penny v Klášterci nad Ohří. Projektová dokumentace bude dále řešit úpravu odbočovacího pruhu při výjezdu z autobusového nádraží směrem na Chomutov, přechod pro chodce bude nově řešen s ostrůvkem uprostřed. Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako příloha zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací. Dokumentace bude dále zpracována pro potřeby podání žádosti o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní Infrastruktury), název výzvy: Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků. Konkrétní pravidla budou upřesněna po uveřejnění příslušného dotačního titulu. Zakázka bude složena z následujících činností: * zaměření (výškopis a polohopis) * průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze * výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady akce, dle podmínek dotace * koordinace v rámci dotace ( komunikace s administrátorem dotace a případné úpravy v PD) Požadovaný počet výtisků PD: 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy z toho dvě paré potvrzené a orazítkované příslušným stavebním úřadem (pro potřeby podání žádosti o dotaci) + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří - II. vyhlášení

  03.3.2020 07:25

  Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu dle § 52 písm. b) ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Plocha je vymezena katastrální hranicí pozemku, území je mírně svažité směrem k jihu. Na západním a jižním okraji je pozemek ohraničen stávajícími stromy. Středem řešeného území prochází vysokotlaký plynovod, který území rozděluje svých ochranným a bezpečnostním pásmem. V místě průběhu vedení VTL plynovodu vymezené jako bezpečnostní pásmo o šíři 1 m je navrženo možné umístění zahrad pro jednotlivé rodinné domy bez možnosti zastavění. Plocha vymezená v okolí VTL plynovodu v šíři 8 m jako ochranné pásmo zůstane bez zástavby. Plocha pro výstavbu se doposud využívá jako louka, plocha není zastavěná. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.