A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 1027
TÝDEN: 3436
CELKEM: 1118762

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuálně vypsané výzvy

Chcete spolupracovat s městem? Pošlete nám kontakt na Vaši společnost a její zaměření. Profil Vaší společnosti zasílejte na e-mail: dokoupil@muklasterec.cz
Chcete dostávat upozornění na nově vyhlášené zakázky na profilu zadavatele? Registrovat se můžete ZDE.

 

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Starosta:
Ing. Štefan Drozd

Místostarosta:
Mgr. David Kodytek

Kontakt:
tel.: +420 474 376 001-3
fax: +420 474 375 613
e-mail: info@muklasterec.cz
e-podatelna: e-podatelna@muklasterec.cz

IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939

Vhodné uveřejnění.cz/profil/00261939

 

 

Veřejné zakázky

 • Výměna krytiny korunní římsy sala terreny v Klášterci nad Ohří

  19.6.2019 15:40

  Předmet zakázky je výměna střešní krytiny korunní římsy objektu sala terreny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Objekt je evidován jako Nemovitá kulturní památka a je zapsáno pod ev. č. 42131/5-547. Stávající krytina z pálených bobrovek bude nahrazena prejzovou krytinou ( malé prejzy ) kladenou do maltových latí. * bude provedeno odstranění stávající krytiny z pálených bobrovek včetně podkladní malty. * bude provedena demontáž stávajícího hromosvodu, hromosvod bude deponován a po položení nové krytiny znovu osazen a zrevidován. * bude provedeno odstranění výrazně poškozených částí profilace římsy a omítek, soudružné části budou ponechány a případně zpevněny. * pod nově navrženou krytinu bude provedeno maltové lože, které upraví sklon korunní římsy a vyrovná případné nerovnosti. * na nové maltové lože bude provedena pojistná izolační vrstva z hydroizolační stěrky. * na izolační maltu bude položena nová krytina z malých pálených prejzů. * háky budou pokládány do latí provedených z maltového lože, kůrky i hřebenáče budou ukládány do malty. Malta bude použita pouze certifikovaná pro tento druh krytiny a překládky. * před položením bude provedeno zkušební sestavení vzorové části římsy na sucho za účasti zástupců NPÚ, investora a projektanta. * v místě opravovaných nebo doplňovaných omítek bude proveden nový vápenný nátěr, který bude respektovat stávající barevnost objektu. * římsa bude upravena pomocí olověného plechu tl. 1,5mm, oplechování z titanzinku bude v místě napojení hydroizolační stěrky natřeno akrylovým nátěrem, postranní oplechování bude doplněno o stojatou drážku nebo nahrazeno novým se stojatou drážkou. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností: * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * veškeré práce budou prováděny dodavatelem se zkušeností s realizací prací na kulturních památkách. * přístupové mlatové cesty budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, bude provedena úprava ploch všech staveništěm dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. * před zahájením prací bude provedeno zajištění soch, stávajících okolních ploch a omítek před poškozením a znečištěním. * budou dodrženy podmínky závazného stanoviska RRÚP a PP Kadaň. * staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. * lešení nebude kotveno do fasády, stojky i vzpěry budou podloženy, aby nedošlo k poškození dlažby. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * stavební práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti voliéry pro pávy, stavební činnost by měla být této skutečnosti přizpůsobena (omezení hlučnosti..). * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

  19.6.2019 13:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří. Jedná se o pětipodlažní budovu, v současné době se zde nachází 6 bytových jednotek. V suterénu budou umístěny sklepy a technické zázemí, v přízemí jsou nebytové prostory, které je třeba přeřešit na 2 bytové jednotky. Předmětem řešení PD je kompletní dispoziční přeřešení objektu dle současný standardů, v daném objektu má vzniknout 8 bytových jednotek. Dále bude dokumentace řešit zateplení objektu, novou střešní krytinu, hydroizolaci obvodových stěn pod úrovní terénu a veškeré řemeslné práce. Součástí PD budou veškeré nové instalace (např. rozvody elektro, topení, vody, plynu, kanalizace). V kotelně bude vybudováno centrální vytápění, pro každou bytovou jednotku bude zřízeno samostatné podružné měření spotřeby vech energií. Součástí dokumentace budou zařizovací předměty (např. kuchyňská linka, sporák, digestoř) a základní vybavení koupelen a WC. Projetková dokumentace bude řešit oplocení, vjezd na dvůr, přilehlé okolí (předzahrádku, zeleň, zpevněné plochy), kde bude řešeno odstranění stávající stavby (kůlny) a přeřešení za účelem získání parkovacích míst. Bytový dům bude mít 1 vstup a to ze dvora z parkoviště. Před objektem u silnice bude vybudován přístřešek na popelnice.Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících čiinností: * zaměření, zdokumentování objektu a typu konstrukcí, stavebně technický průzkum * variantní řešení dispozice a návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro ÚR (pokud bude třeba) * inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci (pokud bude třeba) * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze Požadovaný počet výtisků PD: 3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod. 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří

  10.6.2019 15:00

  Předmětem veřejné zakázky je : * rekonstrukce povrchů komunikace (živičné) a vybudování podélného parkovacího stání (dlážděného) na pravé straně jednosměrné komunikace. U komunikace se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 11cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 41cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), podkladní vrstva asf. beton ACP 16 v tl. 7cm, obrusná vrstva asf. beton ACO 11 v tl. 4cm. U parkoviště se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 7cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 80mm.* obnova povrchů chodníků včetně vybudování nového místa pro přecházení a nasvícení stávajícího přechodu pro chodce. U chodníků se jedná zejména o tyto práce: odstranění betonové dlažby osazené do lože z kameniva drceného, vybourání asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (30 MPa), budou osazeny chodníkové obruby. Konstrukční vrstva bude provedena: 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (50 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 60mm. * výměna lamp VO vč. kabelových rozvodů , rozšíření veřejného osvětlení včetně nového nasvětlení přechodu pro chodce. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr. * doplnění odvodňovacího žlabu podél nově budovaného chodníku, výměna a doplnění uličních vpusti. * osazení nových dopravních značek dle PD. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby včetně dokladů o provedení hutnících zkoušek. * zajištění všech podkladů pro vypracování geometrického plánu (zápis stavby do katastru). * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, lotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.* před zahájením prací zajistí zhotovitel přemístění kontejnerů pro separovaný odpad na určené místo. * v průběhu realizace zajistí zhotovitel možnost svozu TDO -1x týdně v pondělí. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. *dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby. Pro zpracování nabídky je nezbytná prohlídka místa plnění.

 • Oprava havarijního stavu silničního mostu ev. č. M-10 přes Podmileský potok v ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří

  10.6.2019 14:00

  Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající vm provedení opravy havarijní ho stavu silničního mostu ev. č. M 10 přes Podmileský potok v ul. Pod Pivovarem.

 • Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří - II. vyhlášení

  06.6.2019 10:24

  Předmětem veřejné zakázky je změna stavby před dokončením již stavebně povolené akce Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří. Řešené území se nachází v ul. Sadová. Jedná se o zastavěné území – intravilán obce. Dokumentace zahrnuje bourání stávajících konstrukcí, obrub a povrchů a navrhuje opravu povrchů, nové silniční obruby, čímž se vytvoří komunikace o shodné šířce v celém úseku, navrhuje nové povrchy chodníků ve skladbě pro pěší i ve skladbě v místech stávajících sjezdů. V ulici vznikne parkovací pruh, ulice bude jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů, z tohoto důvodu bude část ulice označena jako zóna se sníženou rychlostí – zóna 30 a na začátku této zóny bude proveden zpomalovací prvek z betonové dlažby – příčný práh – zvýšený přechod. Bude umístěno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Součástí rekonstrukce bude nové vyznačení přechodů pro chodce. Projekt dále navrhuje rekonstrukci veřejného 5 osvětlení tzn. nové uliční lampy v. 8 m a přechodové lampy v. 6 m. V ulici je navrženo jedno kontejnerové stání pro šest velkých nádob, které bude tvořeno zpevněnou plochou a montovanou kovovou konstrukcí. Odvodnění bude zajištěno novými uličními vpustěmi na stávajících pozicích. Po dokončení stavebních prací bude v místě zelených ploch rozmístěna ornice, která bude oseta travní směsí. Ozelenění bude provedeno na nově plánovaných travnatých plochách a na zelených plochách, které budou dotčeny stavbou. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení v Klášterci nad Ohří 2019-2021

  05.6.2019 09:00

  Předmětem zakázky je dvouleté kompletní zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení (dále jen „VO“) na území města Klášterce nad Ohří a přilehlých obcí, které je v majetku města Klášterce nad Ohří. Předmětem zakázky není úhrada spotřeby elektrické energie v souvislosti s provozem VO (náklady hradí město Klášterec nad Ohří dodavateli přímo). Specifikace VO je součástí závazného vzoru návrhu smlouvy (viz příloha č. 4 výzvy).

 • ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce

  10.5.2019 07:30

  Předmětem zakázky je souhrn stavebních prací na objektech školských zařízení v Klášterci nad Ohří. Konkrétně je předmětem zakázky oprava bočních stěn venkovního schodiště v MŠ Lesní, rekonstrukce dětské umývárny v MŠ Souběžná, oprava chodníků v zahradě a odstranění betonových ploch herních prvků v MŠ Školní, oprava podezdívky oplocení tenisových kurtů v ZŠ Krátká, rekonstrukce chodníků (k tělocvičně a učebně pěstitelské výchovy) v ZŠ Petlerská, rekonstrukce podlahy na chodbě v 1.NP v ZŠ Školní. Úplný rozsah zakázky je patrný z přiloženého technického zadání konkrétně z technického popisu, nákresů a výkazů výměr. Vzhledem k tomu, že v areálu MŠ Školní se bude realizovat akce "Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu" budou se muset tyto dvě akce koordinovat. Zakázka bude probíhat v koordinaci s provozem resp. s řediteli jednotlivých školských zařízení. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště. * po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • RS – Klášterec nad Ohří – Nové sídliště VII. etapa“

  06.5.2019 09:01

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících komunikace, parkovacích stání, chodníků, vzniku stezky pro chodce a cyklisty a obnova veřejného osvětlení. Stavba se nachází v centrální části města Klášterec nad Ohří, která je četně zastavěná bytovými domy. Konkrétně se jedná o část ulice Dlouhá mezi ul. Petlérská a Žitná. V tomto prostoru dojde k rekonstrukci stávající komunikace, parkovacích stání a chodníku. U bytových domů v ul. Dlouhá, v prostoru za domy vznikne smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Nový chodník je navržen ve vnitrobloku ul. Žitná podél Kláštereckého potoka. Návrh je v souladu s plánovaným rozvojem této části města. Stavba se nachází na plochách „ZP – plochy smíšené a nezastavěného území, „BH – plochy pro bydlení – v bytových domech“, „VP – veřejná prostranství – prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných každému bez omezení“ a „VV – plochy vodní a vodohospodářské“ dle územního plánu města Klášterec nad Ohří platného od 15.3.2018. 5 Stavba svým charakterem – komunikace, parkovací stání, chodník a cyklostezka je v souladu s tímto územním plánem – přípustné využití, je též v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Stavba si v některých místech vyžádá odstranění náletové zeleně a kácení stromů. Stavba bude umístěna a prováděna na pozemních v a) k. ú. Klášterec nad Ohří - p. č. 2173/4, 2173/64, 2173/95, 2173/96, 2173/97, 2173/113, 2214/3, 2214/2, 2215/1 a 2215/5; b) k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří – p. č. 901/1, 1730/147, 1730/198, 1730/201, 1730/202, 1730/217, 1730/219, 1730/3, 1730/38, 1730/39, 1730/40, 1730/41, 1730/42, 1730/43, 1730/44, 1730/45, 1730/46, 1730/49, 1730/61, 1735/1,a 1736/2. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří

  06.5.2019 08:53

  Předmětem veřejné zakázky je změna stavby před dokončením již stavebně povolené akce Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří. Řešené území se nachází v ul. Sadová. Jedná se o zastavěné území – intravilán obce. Dokumentace zahrnuje bourání stávajících konstrukcí, obrub a povrchů a navrhuje opravu povrchů, nové silniční obruby, čímž se vytvoří komunikace o shodné šířce v celém úseku, navrhuje nové povrchy chodníků ve skladbě pro pěší i ve skladbě v místech stávajících sjezdů. V ulici vznikne parkovací pruh, ulice bude jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů, z tohoto důvodu bude část ulice označena jako zóna se sníženou rychlostí – zóna 30 a na začátku této zóny bude proveden zpomalovací prvek z betonové dlažby – příčný práh – zvýšený přechod. Bude umístěno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Součástí rekonstrukce bude nové vyznačení přechodů pro chodce. Projekt dále navrhuje rekonstrukci veřejného 5 osvětlení tzn. nové uliční lampy v. 8 m a přechodové lampy v. 6 m. V ulici je navrženo jedno kontejnerové stání pro šest velkých nádob, které bude tvořeno zpevněnou plochou a montovanou kovovou konstrukcí. Odvodnění bude zajištěno novými uličními vpustěmi na stávajících pozicích. Po dokončení stavebních prací bude v místě zelených ploch rozmístěna ornice, která bude oseta travní směsí. Ozelenění bude provedeno na nově plánovaných travnatých plochách a na zelených plochách, které budou dotčeny stavbou. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří

  25.4.2019 13:30

  Předmětem zakázky je vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstováním rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování 28 specifických herních prvků - dvou dřevěných pískovišť, pěti dřevěných lavicových setů (vč. stolu) a dalších herních prvků – skluzavky v kombinaci nerezu a dřeva, plaňkového plotu, dřevěného pexesa, dřevěného domečku na hraní, setu tří prolézaček v kombinaci lanového systému a dřeva, tří dřevěných zvýšených záhonů, hmyzího domečku, 5ti setů lavic a stolů, tří dřevěných minipřelízek, herního souboru se skluzavkou - myšího kopečku v kombinaci nerezu a dřeva, herního prvku pro zvukové vjemy, dřevěného prohazovadla ve tvaru medvídka, počítadla s tabulí, dětské sprchy – mlhoviště, dřevěného krmelce, tunelu z vrbových sázených proplétaných prutů a vyskládaného smyslového chodníčku. Herní prvky budou z tvrdého dřeva (např. akát, dub) povrchově opracovaného, spojovací materiál z pozinkované oceli, nerezové skluzavky. Podrobný popis, rozměry a specifikace herních prvků a dopadových ploch herních prvků je popsán v katalogových listech a předběžné rozmístění prvků v zahradě je znázorněno v přiložené studii, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pro správné ocenění nabídky je nutná prohlídka místa plnění! (niveleta terénu, vzrostlé stromy,…) Všechny herní prvky veřejných dětských hřišť musí být certifikovány ve shodě s normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Certifikáty dodaných herních prvků vč. pokynů k údržbě budou předány zadavateli po dokončení a převzetí díla. Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím finanční podpory ze strany SFŽP, programu OPŽP (Výzva č.16/2017 Prioritní oblast 6.Enviromentální prevence, Podoblast 6.1 Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta), rozhodnutí č. 06071861. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností: * zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících, (např. zabezpečení stavby, přeprava materiálu a mechanizace, úklid apod.) * umístění, vyrovnání a zabudování herních prvků vč. souvisejících terénních úprav. * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů a atestů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby objednateli. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb např.objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby. Vzhledem k tomu, že v areálu MŠ se bude realizovat také akce "Školská zařízení 2019 - stavební práce", budou se muset tyto dvě akce koordinovat. Realizace předmětu plnění bude probíhat v koordinaci s provozem MŠ.

 • Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří

  25.4.2019 13:30

  Předmětem zakázky je vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstování rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování 15 specifických herních prvků – dřevěného altánu půdorysného tvaru pravidelného šestiúhelníku, dvou dřevěných kladin ve tvaru pejska, dvou dřevěných laviček s područkami, průlezky ve tvaru pyramidy v kombinaci lanového systému a dřeva, zvonkohry s 10 zvonky z přírodního materiálu, dřevěného počítadla se 100 kuličkami, dřevěného prohazovadla se zvířecími motivy, hmyzího domečku a dalších herních prvků - malovací tabule o dvou polích, dřevěného pexesa s 32 obrázkovými poli, tří dřevěných zvýšených záhonů a hmyzího domečku. Herní prvky budou z tvrdého dřeva (např. akát, dub) povrchově opracovaného, spojovací materiál z pozinkované oceli. Podrobný popis, rozměry a specifikace herních prvků a dopadových ploch herních prvků je popsán v katalogových listech a předběžné rozmístění prvků v zahradě je znázorněno v přiložené studii, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pro správné ocenění nabídky je nutná prohlídka místa plnění! (niveleta terénu, vzrostlé stromy,…) . Všechny herní prvky veřejných dětských hřišť musí být certifikovány ve shodě s normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Certifikáty dodaných herních prvků vč. pokynů k údržbě budou předány zadavateli po dokončení a převzetí díla.Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím finanční podpory ze strany SFŽP, programu OPŽP (Výzva č.16/2017 Prioritní oblast 6. Enviromentální prevence, Podoblast 6.1 Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta), rozhodnutí č. 06071861 a s tím spojené povinnosti publicity. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností: * zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících, (např. zabezpečení stavby, přeprava materiálu a mechanizace, úklid apod.) * umístění, vyrovnání a zabudování herních prvků vč. souvisejících terénních úprav. * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů a atestů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby objednateli. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Stavební úpravy objektu, jež je součástí pozemku p.č. 2176/1, k.ú. Klášterec nad Ohří – Kyselka

  24.4.2019 14:30

  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu o půdorysných rozměrech 24,28 x 14,48 m, kde budou nově vybudovány kanceláře, šatna a související sociální zařízení pro zaměstnance spol. Klášterecká Kyselka, s.r.o. V objektu bude zaměstnáno max. 16 pracovníků (včetně techniků). V sousedním objektu o půdorysných rozměrech 21,7 x 9,15 m bude zřízen sklad společnosti. Jedná se o provedení stavebních úprav stávajícího přízemního jednopodlažního nepodsklepeného objektu zastřešeného plochou střechou, který v minulosti sloužil jako garáže a technické zázemí pro Aquapark (přilehlé koupaliště).

 • Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří

  08.4.2019 17:20

  Předmětem zakázky je demontáž (rozřezání) stávajícího dožilého umělého povrchu (umělý trávník) na dvou tenisových kurtech o celkové výměře 34m x 38m, naložení a likvidace (na skládce), přičemž kontejner nebo nákladní vozidlo k odvozu demontovaného povrchu je možné přistavit na příjezdovou komunikaci, která je ve vzdálenosti cca 30m od tenisových kurtů. Přímo na tenisové kurty není vjezd možný (viz. foto), to samé se týká i dopravy a dodávky nového povrchu a proto je nutná prohlídka staveniště před vypracováním cenové nabídky. Oprava cca 20m2 pokladní vrstvy – řezání a odstranění voděpropustného asfaltového betonu v tl. 10 – 15cm, odstranění, doplnění štěrkového lože se zhutněním, zpětné položení asfaltobetonové vrstvy nebo vybetonování desky v tl. 10cm jako konečný povrch, do nově vybetonované plochy vyvrtat otvory o průměru 14mm až do štěrkového lože – odvodnění betonových ploch, položení nového umělého povrchu – umělá tráva výška vlasu 18mm, 44.094 vpichů/m2 – nová generace včetně vsypu křemičitého písku a lajnování. Podrobně viz. výkaz výměr, foto odstavného místa pro kontejner nebo nákladní vozidlo. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností: * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání, tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Oprava terenního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří

  25.3.2019 12:45

  Předmětem plnění stavební zakázky je oprava stávajícího, západního a východního, terénního schodiště a parkové cesty v zámeckém parku, která obě schodiště spojuje. Schodiště je dlážděné. Tyto dlážděné plochy budou obnoveny do původního stavu tzn. vydlážděny divokou mozaikou ze stávajících kamenů, tyto dlážděné plochy schodišt budou vždy lemovány ocelovým plechem tl. 5mm, výšky 150mm, stávající kamenné stupně budou demontovány a znovu uloženy do betonových prahů. Nové kamenné prvky (chybějící stupeň a stupně před zastaveními) budou provedeny z odolného pískovce (např. božanovský nebo libnavský pískovec), stupně budou osazovány do betonových patek z betonu prostého do štěrkového lože, stupně u zastavení na probetonované základy ze ztraceného bednění, které bude vyztuženo podélnou výztuží z oceli 2x DN 10mm. Dále bude obnoveno lemování chodníků mezi kamennými stupni z mozaiky z bílých křemenů. Pro případné doplňování kamenů budou použity stejné druhy kamene. Bude provedeno odkopání svahů podél schodišť a chodníků tak, aby byla obnovena jejich původní průchozí šířka, dále výkopy pro vytvoření nových konstrukčních vrstev chodníků a schodiště a výkopy pro osazování zákl. konstrukcí – výkopové práce budou prováděny obezřetně a manuálně. Pro pokládku mlatové plochy bude provedena směs viz. PD, popř. bude ještě upřesněna před realizací. Celková délka schodišť je 54m a mlatová cesta 101m. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2019

  11.3.2019 16:15

  Předmětem zakázky je lokální oprava obkladů bazénů v areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří. Lokální opravy spočívají zejména v demontáži mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů bazénů a obložených přilehlých ploch (stěny, dna, žlábky a schodiště bazénů, přístupová brodítka, schodiště tobogánů a venkovní schodiště skokanského bazénu), očištění a vyrovnání podkladů, provedení penetrace a hydroizolace podkladu a ve zpětné montáži nových obkladů. Součástí zakázky jsou i opravy venkovního schodiště (konstrukce, omítky, nátěry). Dále budou povedeny opravy spárování obkladů, odstranění stávající narušené spárovací hmoty a tmelů, proříznutí spár a provedení nového zaspárování pružnou spárovací hmotou. Použité obkladačky musejí být shodné se stávajícími, t.j. shodného charakteru a vlastností. shodné velikosti a barevných odstínů ( viz. specifikace v orientačním výkazu výměr ). Opravy budou provedeny v bazénu malého a velkého tobogánu, v dětském bazénu s můstkem, v bazénu divoké vody, v bazénu se skokanským můstkem, ve velkém plaveckém bazénu a přístupových brodítkách k bazénům. Rozsah stanovený v zadávací dokumentaci je pouze orientační, sestavený na základě podkladů z předchozích let. Konečná cena bude stanovena dle skutečnosti. Na veškeré práce a dodávky spojené s opravou bazénových obkladů požaduje zadavatel poskytnutí záruky v délce trvání min. 24 měsíců. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.