A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 325
TÝDEN: 3359
CELKEM: 1462414

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuálně vypsané výzvy

Chcete spolupracovat s městem? Pošlete nám kontakt na Vaši společnost a její zaměření. Profil Vaší společnosti zasílejte na e-mail: dokoupil@muklasterec.cz
Chcete dostávat upozornění na nově vyhlášené zakázky na profilu zadavatele? Registrovat se můžete ZDE.

 

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Starosta:
Ing. Štefan Drozd

Místostarosta:
Mgr. David Kodytek

Kontakt:
tel.: +420 474 376 001-3
fax: +420 474 375 613
e-mail: info@muklasterec.cz
e-podatelna: e-podatelna@muklasterec.cz

IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939

Vhodné uveřejnění.cz/profil/00261939

 

 

Veřejné zakázky

 • Elektronická aukce na dodavatele zemního plynu pro město Klášterec nad Ohří a jeho příspěvkové organizace pro rok 2021 -2022

  12.6.2020 12:00

  Předmětem této veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky zemního plynu do odběrných míst Zadavatele se závazkem odebírat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále jen „Vyhláška ERÚ“) a dalších právních předpisů souvisejících a navazujících k Energetickému zákonu. (dále také „Dodávka“). Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.

 • Zpracování PD pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

  19.5.2020 10:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníku (na levé straně komunikace) z ulice Dlouhá v Klášterci nad Ohří do Útočiště k autobusové zastávce, včetně odstavného parkoviště. Předpokládaná trasa je zakreslená v příloze č.6 - situace z katastru nemovitostí. Součástí PD bude rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava křižovatky - odbočení vpravo (záliv) u p.č. 2200/6 a 2152/1, umístění dopravní značky "zákaz stání" u p.č.2165/3 - zakresleno v příloze č.6. Na parcele č. 2170/9 umístit lavičku a odpadkový koš (prostor pod lavičkou bude vydlážděn). Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací. Zakázka bude složena z následujících činností: * zaměření (výškopis a polohopis) * průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze Požadovaný počet výtisků PD: 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří - III. vyhlášení

  14.5.2020 08:00

  Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

 • Zpracování PD na rekonstrukci chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v Klášterci nad Ohří

  21.4.2020 14:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Osvobozená, přilehlé křižovatky u autobusového nádraží a posunutí přechodu pro chodce u Penny v Klášterci nad Ohří. Projektová dokumentace bude dále řešit úpravu odbočovacího pruhu při výjezdu z autobusového nádraží směrem na Chomutov, přechod pro chodce bude nově řešen s ostrůvkem uprostřed. Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako příloha zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací. Dokumentace bude dále zpracována pro potřeby podání žádosti o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní Infrastruktury), název výzvy: Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků. Konkrétní pravidla budou upřesněna po uveřejnění příslušného dotačního titulu. Zakázka bude složena z následujících činností: * zaměření (výškopis a polohopis) * průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby * vyjádření dotčených orgánů * inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze * výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady akce, dle podmínek dotace * koordinace v rámci dotace ( komunikace s administrátorem dotace a případné úpravy v PD) Požadovaný počet výtisků PD: 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy z toho dvě paré potvrzené a orazítkované příslušným stavebním úřadem (pro potřeby podání žádosti o dotaci) + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří - II. vyhlášení

  03.3.2020 07:25

  Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu dle § 52 písm. b) ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Plocha je vymezena katastrální hranicí pozemku, území je mírně svažité směrem k jihu. Na západním a jižním okraji je pozemek ohraničen stávajícími stromy. Středem řešeného území prochází vysokotlaký plynovod, který území rozděluje svých ochranným a bezpečnostním pásmem. V místě průběhu vedení VTL plynovodu vymezené jako bezpečnostní pásmo o šíři 1 m je navrženo možné umístění zahrad pro jednotlivé rodinné domy bez možnosti zastavění. Plocha vymezená v okolí VTL plynovodu v šíři 8 m jako ochranné pásmo zůstane bez zástavby. Plocha pro výstavbu se doposud využívá jako louka, plocha není zastavěná. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Zpracování PD na vybudování hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

  02.3.2020 13:00

  Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na nové hřiště s umělým povrchem, které nahradí stávající fotbalové hřiště s pískovým povrchem. Hřiště se nachází v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří na p.č. 1730/37 a 2215/4. Rozměry nového hřiště budou 60 x 90m, po stranách budou výběhy a za brankami budou minimálně 4m. Nové hřiště bude oploceno a bude lemováno chodníčkem min. šíře 2,5m, který bude napojen na okolní pěší trasy. Hřiště bude vybaveno základním mobiliářem. Zároveň bude v rámci PD navrženo oplocení hřiště a nové umělé osvětlení. Předpokladem je, že odvodnění hřiště bude řešeno vsakováním srážkových vod do podloží. Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících čiinností: * zaměření (výškopis a polohopis), stavebně technický průzkum * návrh stavby včetně projednání se zadavatelem * vypracování dokumentace pro ÚR v rozsahu pro zadání a pro provední stavby * inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci * příslušná povolení pro umístění a povolení stavby* vyjádření dotčených orgánů * výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze Požadovaný počet výtisků PD: 5x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

 • Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2020

  07.2.2020 14:15

  Předmětem zakázky je lokální oprava obkladů a dlažeb bazénu v areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří. Opravy spočívají zejména v odstranění mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů a dlažeb bazénů a přilehlých ploch (schodiště, odpočinkové a pochozí plochy bazénů, brodítek, ochozů, opravy dlažeb bazénů, úpravy odtokových žlábků – demontáž, částečná výměna a zpětná montáž vodících lišt pro bazénové mříže rozměru 297mm/35mm, oprava dlažby točitého schodiště tobogánu a venkovních schodišť skokanského bazénu. Zednické opravy a začištění zděných konstrukcí schodiště sokanského mostku vč. výmalby. Dále budou opraveny opravy spárování obkladů, odstranění stávajících narušených spárovacích hmot a silikonů a tmelů, chemické vyčištění obkladů a dlažeb od nánosů zbytků spárovacích hmot, tmelu a vodního kamene. Provedení nového zaspárování dvousložkovou pružnou spárovací hmotou. Použité materiály (zejména odklady, dlažby a bazénové přelivové hrany) musí být shodné se stávajícími (viz specifikace v orientačním výkazu výměr). Opravy budou prováděny v bazénech tobogánů, v plaveckém, dětském kruhovém a skokanském bazénu, v bazénu divoké vody a ve všech přístupových brodítkách. Rozsah stanovený v zadávací dokumentaci je pouze orientační, konečný rozsah oprav a finanční náklady budou stanoveny po vypuštění bazénů a následné prohlídce. Konečná cena bude stanovena dle vzájemně odsouhlasené skutečnosti. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Provádění drobných oprav komunikací v Klášterci nad Ohří 2020-2022

  03.2.2020 11:30

  Předmětem zakázky je provádění drobných oprav komunikací v Klášterci nad Ohří v letech 2020 - 2022. Součástí zakázky je každoroční zmapování děr, výtluků, prasklin a jiných poškození komunikací v Klášterci nad Ohří a jejich postupná oprava v daném roce. Jedná se o drobné opravy povrchu komunikací (výtluků apod.). V rámci akce nebude prováděna kompletní rekonstrukce komunikací v celé šíři a délce, ale pouze oprava různých míst v různých lokalitách (ulicích) v Klášterci nad Ohří, vždy v rozsahu do několika desítek, max. stovek, metrů čtverečních na jednom místě. Podrobný popis předmětu zakázky je uveden ve Specifikaci předmětu zakázky, která je součástí závazného vzoru návrhu smlouvy (viz příloha č. 4 výzvy).

 • Zajištění havarijních míst čelní hradby a paláce na hradě Šumná u Klášterce nad Ohří

  17.1.2020 14:05

  Předmětem zakázky je konzervace současného stavu zříceniny hradu Šumná u Klášterce nad Ohří. Zřícenina hradu Šumná leží na kopci 541 m nad mořem. Jedná se nemovitou kulturní památku. Všechny zásahy budou mít jen nezbytně nutný rozsah. Projektem řešená část hradu je 6m dlouhý úsek čelní hradby, který je ukončen vystupující věžicí , která má rozvolněnou horní část a je nutné provést stabilizaci zdiva. Oprava se zaměří pouze na doplnění lícového zdiva v patě zdi a konzervaci vystupující věžice. Po zpevnění koruny bude věžice společně s navazujícím úsekem hradby nazděna maximálně o 0,4m nad současnou zachovanou úroveň zdiva. Způsob provázání věžice s čelní hrabou bude upřesněn projektantem po očištění koruny zachovaného zdiva! Řešený úsek čelní hradby založený na skalním výchozu dosahuje výšky cca 5,5m, ve spodní části hradby chybí lícové zdivo do hloubky cca 0,6m. Po postavení lešení bude nutné provést podrobný průzkum zdiva. Společně s čelní hradbou bude na dvou místech západního paláce provedeno doplnění chybějícího lícového zdiva v místě narušených pat obvodových zdí. Jedná se o dvě místa, kde je obvodové zdivo založena na skalních výchozech. Před dozdíváním chybějícího zdiva bude nutné očistit, případně odsekáním upravit navětralé části skalního podkladu! Při doplňování odpadlých líců budou do otvorů po lešení vloženy kuláče nebo hranoly odpovídajícího rozměru a po dozdění budou ponechány v otvorech. Oprava spárování bude prováděna pouze v místech , která předem určí projektant společně s památkovým dozorem. Konečný rozsah spárování bude upřesněn na místě, provedení a technologie bude předem schválena na vzorku památkovým dozorem a projektantem! Oprava a konzervace zdiva musí být prováděna kvalifikovanými pracovníky. Zásahy do terénu budou prováděny se souhlasem a ve spolupráci s archeologickým pracovištěm. Na staveniště se není možné dopravit běžnými dopravními prostředky - úzká lesní cesta, za mokra kluzká – nutno zohlednit v nabídce. Na staveništi není zdroj vody ani inženýrské sítě, voda musí být dopravována v mobilních plastových nádobách, elektrickou energii si zajistí zhotovitel elektrocentrálou. Na staveništi je minimální prostor pro deponii materiálů a nelze oplotit. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností : * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby. * zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. NEZBYTNOU PODMÍNKOU PRO OCENĚNÍ CELÉ AKCE JE PROHLÍDKA NA MÍSTĚ PLNĚNÍ (není organizována, jedná se o veřejně přístupné místo). Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

 • Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

  18.12.2019 07:16

  Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Plocha je vymezena katastrální hranicí pozemku, území je mírně svažité směrem k jihu. Na západním a jižním okraji je pozemek ohraničen stávajícími stromy. Středem řešeného území prochází vysokotlaký plynovod, který území rozděluje svých ochranným a bezpečnostním pásmem. V místě průběhu vedení VTL plynovodu vymezené jako bezpečnostní pásmo o šíři 1 m je navrženo možné umístění zahrad pro jednotlivé rodinné domy bez možnosti zastavění. Plocha vymezená v okolí VTL plynovodu v šíři 8 m jako ochranné pásmo zůstane bez zástavby. Plocha pro výstavbu se doposud využívá jako louka, plocha není zastavěná. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ

  12.12.2019 14:34

  Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním požadavkům a současným platným ČSN, bude provedena obnova veřejného osvětlení. Komunikace se navrhuje v nové kompletní skladbě z důvodu budoucího navýšení provozu především autobusovou dopravou, tudíž byla zvolena nová adekvátní skladba komunikace. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

 • Výměna řídícího systému ve strojovně chlazení pro zimní stadion v Klášterci n.Ohří

  13.11.2019 14:20

  Předmětem zakázky je výměna řídícího systému chladícího zařízení ve strojovně zimního stadionu. Jedná se o : * částečnou rekonstrukci systému MaR * výměnu systému řízení technologických procesů pro řízení technologie chlazení a pro řízení systému detekce úniku NH3 * výměnu rozvaděče DT1 (součástí rozvaděče bude PC server ) Dodávka předpokládá vypracování realizační technické dokumentace - liniové schéma zapojení MaR a liniové schéma zapojení silové části. Součástí dodávky je nový stojanový rozvaděč MaR, výstavba nového ASŘTP. Součástí dodávky bude nový hardware řídícího systému, nové sofwarové vybavení spňující uživatelské a bezpečnostní požadavky současnosti ( denní diagramy požadované teploty ledu, deník strojovny, grafy, deník událostí, nové diagramy, volba regulačního teploměru parametrizace GSM brány, systém záložního napájení, systém hlídání energetických špiček, automatické záskoky čerpadel, dálkový dohled jak vedení zimního systému, tak i servisní organizace a pod.) Podrobný rozsah prací je specifikovaný ve výkazu výměr. Součástí dodávky jsou veškeré montáže a zapojení při výměně rozvaděčů, přepojení elektroinstalací, provedení funkčních zkoušek, zkoušek PBZ a revizí, provedení zaškolení obsluhy zimního stadionu a předání díla, kterého se zúčastní provozovatel a revizní technik strojovny.

 • Výměna krytiny korunní římsy sala terreny v Klášterci nad Ohří

  13.11.2019 14:15

  Předmet zakázky je výměna střešní krytiny korunní římsy objektu sala terreny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Objekt je evidován jako Nemovitá kulturní památka a je zapsán pod ev. č. 42131/5-547. Stávající krytina z pálených bobrovek bude nahrazena prejzovou krytinou ( malé prejzy ) kladenou do maltových latí. * bude provedeno odstranění stávající krytiny z pálených bobrovek včetně podkladní malty. * bude provedena demontáž stávajícího hromosvodu, hromosvod bude deponován a po položení nové krytiny znovu osazen a zrevidován. * bude provedeno odstranění výrazně poškozených částí profilace římsy a omítek, soudružné části budou ponechány a případně zpevněny. * pod nově navrženou krytinu bude provedeno maltové lože, které upraví sklon korunní římsy a vyrovná případné nerovnosti. * na nové maltové lože bude provedena pojistná izolační vrstva z hydroizolační stěrky. * na izolační maltu bude položena nová krytina z malých pálených prejzů. * háky budou pokládány do latí provedených z maltového lože, kůrky i hřebenáče budou ukládány do malty. Malta bude použita pouze certifikovaná pro tento druh krytiny a překládky. * před položením bude provedeno zkušební sestavení vzorové části římsy na sucho za účasti zástupců NPÚ, investora a projektanta. * v místě opravovaných nebo doplňovaných omítek bude proveden nový vápenný nátěr, který bude respektovat stávající barevnost objektu. * římsa bude upravena pomocí olověného plechu tl. 1,5mm, oplechování z titanzinku bude v místě napojení hydroizolační stěrky natřeno akrylovým nátěrem, postranní oplechování bude doplněno o stojatou drážku nebo nahrazeno novým se stojatou drážkou. Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností: * zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.). * inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby. * veškeré práce budou prováděny dodavatelem se zkušeností s realizací prací na kulturních památkách. * přístupové mlatové cesty budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, bude provedena úprava ploch všech staveništěm dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou. * před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. * před zahájením prací bude provedeno zajištění soch, stávajících okolních ploch a omítek před poškozením a znečištěním. * budou dodrženy podmínky závazného stanoviska RRÚP a PP Kadaň. * staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. * lešení nebude kotveno do fasády, stojky i vzpěry budou podloženy, aby nedošlo k poškození dlažby. * zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. * stavební práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti voliéry pro pávy, stavební činnost by měla být této skutečnosti přizpůsobena (omezení hlučnosti..). * dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.

 • Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří

  01.11.2019 14:49

  Předmětem zakázky je výstavba nové odběratelské trafostanice 22 kV/0,4 kV, včetně projektové přípravy pro realizaci stavby, projednání s dodavetelem elektřiny ČEZ Distribuce a.s., spolupráci při napojení na distribuční síť a uvedení do provozu, včetně revizní zprávy a protokolu o provedení cejchu měřících transformátorů dle podmínky TPP k žádosti o připojení č. 4121559785. Součástí zakázky je i získání kolaudačního rozhodnutí. Územní rozhodnutí a stavební povolení řeší firma Energy Benefit Centre a.s., kontaktní osoba Ing. Miroslav Zyma, tel. 270 003 955, mobil 737 185 534 ( nová TS je jedním z objektů nového Kulturního domu ). Předpoklad vydání stavebního povolení je 12 / 2019. Připojení transformační stanice na distribuční síť na hladině VN zajišťuje ČEZ. Napojení transformační stanice bude ze zemního vedení VN/22kV č. VN 109760/K-CERNYS-HAVLICKOVA-SPINACKA.Napojení bude provedeno naspojkováním a přivedením smyčky do rozváděče VN – KKT. Rozhraní dodávky ČEZ je odpínač (včetně) v poli rozvaděče VN v TS. Podrobný rozsah dodávky ČEZ je patrný z Technických podmínek připojení k žádosti o připojení (Příloha Zadávací dokumentace – Příloha smlouvy 19_SOBS01_4121559785). V betonové transformační stanici NEK 250/350 bude umístěn transformátor schválený pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj. Na vývodu NN bude osazen rozváděč NN – (2x400V), schválený pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj. V rozváděči NN budou umístěny převodové měřící transformátory 500/5A v třídě přesnosti 0,5 S. Měření spotřeby bude umístěno ve skříni přisazené vně transformační stanice. V nové TS musí být stavebně oddělená a elektricky odpojitelná část pro umístění distribuční části zařízení (kabelová smyčka VN a rozvaděč VN typu KKT). Trafostanice musí mít provedenou zkoušku vnitřním obloukovým zkratem 16 kA /1s. třídy IAC - AB dle ČSN EN 62271-202. Použitá technologie distribuční části zařízení bude odpovídat schváleným standardům vybraného materiálu používaného v distribučních zařízeních provozovatele. Distribuční část nové trafostanice a zařízení obchodního měření musí být umístěno vně objektu TS, obsluze trvale přístupné i v době nepřítomnosti odběratele. Stávající odběrné místo č. 7531207 na hladině NN bude zrušeno. Požadavky na novou trafostanici jsou : * hlavní jistič před elektroměrem bude In = 630A, IR 400A * odběratelská distribuční stanice1) * primární napětí transformátoru U1: 22 kV * sekundární napětí transformátoru U2: 400V * napětí na krátko transformátoru uk: 4% * počáteční zkratový proud Ik: 14,2 kA * nárazový zkratový proud ip: 28,5 kA * měření spotřeby nepřímé v rozváděči NN na trafostanici * provedení stanice NEK 250/350 osazená transformátorem, zařízení schválené pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj * rozváděč VN – KKT a rozváděč NN – RST, zařízení schválené pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj Energetická bilance objektu Kulturního domu - předpokládané hodnoty zařízení včetně osvětlovacích soustav v objektu a vně objektu kulturního domu : * vzduchotechnika 15 kW * chlazení a topení 105 kW * stabilní odvětrávací zařízení 30 kW * catering 15 kW * slaboproud a DATA 20 kW * výtahy 10 kW * ostatní instalace 35 kW * nouzové osvětlení s centrálním akumulátorem 6 kW * osvětlení budovy 60 kW * osvětlení vnější a slavnostní 3 kW * osvětlení scény a sálu 25 kW * předpokládaný celkem instalovaný příkon svítidel bude 324 kW * předpokládaný soudobý příkon svítidel při koeficientu 0,75 bude 243 kW * předpokládaný vypočtený proud je 369,9 kW Celková hodnota jistění včetně světelných soustav je předpokládána v hodnotě 400A. Předpokládané nové připojení objektu kulturního domu bude provedeno kabelem 1-AYKY, přípojka bude provedena dvojicí kabelů 1-AYKY 3x240+120 mm2 spojených paralelně. Toto připojení na hladině NN není součástí dodávky. Bližší podmínky připojení řeší samostatná PD – „Kulturní dům v Klášterci nad Ohří – přístavba a přestavba“. (K nahlédnutí u zadavatele).

 • Elektronická aukce na dodavatele el. energie pro příspěvkové organizace města Klášterce nad Ohří a Tenisový klub lázně Evženie pro rok 2020 - 2021

  09.10.2019 09:20

  Předmětem této veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky silové elektřiny do odběrných míst Zadavatele se závazkem odebírat silovou elektřiny z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška ERÚ“) a dalších právních předpisů souvisejících a navazujících k Energetickému zákonu. (dále také „Dodávka“). Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.