Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

VOLBA Prezidenta ČR

Volba prezidenta České republiky 2023

 

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční

v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

  a nemá
   
 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

Kam mám jít volit?

 

Oznámení o době a místě konání voleb s adresou příslušné volební místnosti je umístěno na výlepových plochách, na každé volební místnosti nebo v aplikaci ZDE. 

 

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří) je zapsán ve stálém seznamu voličů a může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby, pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o voličský průkaz ZDE  lze podat buď v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně pak do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (od druhé poloviny listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.


 Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na 

e-mail:  blahova@muklasterec.cz nebo na tel.: 724 571 785.

 

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

  

Okrskové volební komise (OVK)

Delegování členů a náhradníků do OVK podle § 18 se provede nejpozději do 14.12.2022 do 16 hodin doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání!

Termíny prvního zasedání OVK v salonku MěÚ:

 • 21.12.2022 v 15:00 hod. OVK č. 1 - 3
 • 21.12.2022 v 15:30 hod. OVK č. 4 - 7
 • 21.12.2022 v 16:00 hod. OVK č. 8 - 11

Termín školení členů OVK v salonku MěÚ (předseda, místopředseda, zapisovatel):

 • 28.12.2022 v 15:00 v salonku MěÚ 

Kontaktní osoba pro členy okrskových volebních komisí:

Bc. Pavlína Bláhová, tel.: 474 359 618 nebo 724 571 785, kanc. č. 102 v přízemí,

e-mail: blahova@muklasterec.cz

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta republiky 

Stanovení minimálního počtu členů OVK 

Žádost o vydání voličského průkazu