Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Tajemník MÚ

 • funkce tajemníka je zřízena zákonem
 • tajemníka jmenuje se souhlasem ředitele krajského úřadu, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. starosta města
 • tajemník odpovídá za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi, který jej řídí
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   
 • řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců městského úřadu
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucích odborů
 • předkládá radě města návrhy změny organizační struktury a celkového počtu zaměstnanců městského úřadu
 • vyhlašuje výběrová řízení na místa úředníků
 • stanovuje platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • zabezpečuje dodržování předpisů BOZP a PO na městském úřadě, vydává vnitřní směrnice městského úřadu, pokud jejich vydání nepřísluší starostovi města, nebo pokud je nevydala rada města
 • shromažďuje materiály pro jednání orgánů města 
 • svolává a řídí interní porady
 • zajišťuje činnosti podpůrného orgánu Centrálního registru oznámení dle zákona č. 159/2006 o střetu zájmů
 • odpovídá za zajištění ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)