Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Program regenerace městské památkové zóny

Městský program regenerace představuje soubor účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst, zejména městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace.
Program napomáhá účelnému a hospodárnému vynakládání soukromých i veřejných finančních prostředků, nalézá společné zájmy města a jednotlivých majitelů nemovitostí na zvelebování nejviditelnějších a nejcennější části města. Podmínkou je respektování jedinečných podmínek města, jeho architektonického a urbanistického prostředí, využití objektů ke vhodným účelům a splnění zásad státní památkové péče. Program respektuje územně plánovací dokumentaci města a další odborné dokumentace.

Město Klášterec nad Ohří se pyšní množstvím nemovitých kulturních památek, cenné historické jádro města bylo vyhlášeno Ministerstvem kultury městskou památkovou zónou na základě vyhlášky č. 476/1992 Sb. z 10. 9. 1992. Od roku 1994 se město připojilo k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a vedení města postupuje podle jednotlivých programů regenerace MPZ Klášterec nad Ohří až do dnešních dnů, kdy pozbývá aktuálnosti poslední „Program regenerace MPZ Klášterec nad Ohří 2010 – 2020. A právě z tohoto komplexního a podrobného dokumentu vycházel předkládaný program. Městu Klášterec nad Ohří byla v roce 1999 udělena prestižní cena HISTORICKÉ MĚSTO ROKU za regeneraci MPZ v roce 1998.