Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Dotace

Dotace z rozpočtu města

Z rozpočtu města se poskytují dotace fyzickým i právnickým osobám. Město Klášterec nad Ohří poskytuje dotace na účel, který stanoví v dotačním programu (např. na činnost, na projekt, na pořádání kulturních akcí). Kromě toho je možné poskytovat individuální dotace na řešení naléhavé potřeby žadatele.

ŽÁDÁME PŘÍJEMCE DOTACE, ABY PŘI PROPAGACI SVÉHO PROJEKTU A ČINNOSTI POUŽÍVALI LOGO MĚSTA, NIKOLIV ZNAK, TAK, JAK JE UVEDENO VE SMLOUVĚ.
LOGO MĚSTA JE KE STAŽENÍ ZDE.

Veškeré dotace z rozpočtu města jsou poskytované dle zásad:

Vzory čestných prohlášení:

Vyhlášené dotační programy:

 

Individuální dotace:

Žádost o dotaci musí ve všech případech obsahovat minimálně následující náležitosti: 

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 2. požadovanou částku,
 3. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 5. odůvodnění žádosti,
 6. je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:
  1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
  2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
  3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
 7. seznam případných příloh žádosti,
 8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Bližší informace: