Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Klášterec nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Telefon: +420 474 376 001
Fax: +420 474 375 666
E-mail: e-podatelna@muklasterec.cz
E-mail: tajemnik@muklasterec.cz
WWW: www.klasterec.cz
ID Datové schránky: 6dqbymc
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  nám. Dr. E. Beneše 85
  431 51 Klášterec nad Ohří
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  nám. Dr. E. Beneše 85
  431 51 Klášterec nad Ohří
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 - 11:0012:00 - 17:00
  středa7:00 - 11:0012:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 6dqbymc
27-4429420217/0100 (Komerční banka, a.s.)
00261939
DIČ: CZ00261939

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v organizačním úseku úřadu
 • písemně – osobně v organizačním úseku úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • e-mailem:
 • elektronickým podáním: e-podatelna@muklasterec.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 474 376 001

Úřední hodiny:
po:   7:00 - 11:00; 12:00 - 17:00
st:    7:00 - 11:00; 12:00 - 17:00
pá:  12:00 - 14:30

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec vydává dva druhy právních předpisů. V samostatné působnosti to jsou obecně závazné vyhlášky, v přenesené působnosti to jsou nařízení obce.

  Právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Městský úřad poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,08 kB
Staženo: 817×
Vloženo: 11. 11. 2014

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 640,36 kB
Staženo: 815×
Vloženo: 11. 11. 2014

Výroční zpráva 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,7 kB
Staženo: 758×
Vloženo: 9. 3. 2015

Výroční zpráva 2015

1859_001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,6 kB
Staženo: 679×
Vloženo: 21. 1. 2016

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,89 kB
Staženo: 489×
Vloženo: 7. 2. 2017

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 473,14 kB
Staženo: 567×
Vloženo: 17. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 330,88 kB
Staženo: 337×
Vloženo: 31. 1. 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,68 kB
Staženo: 160×
Vloženo: 31. 1. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,59 kB
Staženo: 69×
Vloženo: 17. 2. 2021

2021

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3.10.2021 - Územní a stav. řízení 07-09/2021 (746.11 kB) Odpověď.pdf (890.76 kB)
  Příloha k žádosti z 3.10.2021 (501.33 kB)
Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.09.2021 - dotaz na pracovníka (744.12 kB) Odpověď (753.83 kB)
  Rozhodnutí o zamítnutí části odpovědi na žádost ze dne 24.09.21 
Žádost o poskytnutí informací ze dne 08.07.2021 - Istav Media.s.r.o. plánované investice (77.87 kB) Odpověď (56.83 kB)

Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.04.2021 - Istav Media.s.r.o. plánované investice (84.92 kB)

Odpověď (55.14 kB)
Žádost o poskytnutí informací ze dne 07.04.2021 - Dotaz na podání oznámení týkajícího se znečišťování ovzduší kouřem Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.03.2021 - Trestní oznámení na pražského státního zástupce Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 17.03.2021 - Investiční plán měst a obcí Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.03.2021 - Tyršova úprava komunikace - obnova VDZ pro stání MV Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.03.2021 - akademická práce Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 22.01.2021 - stav pracovníků SÚ k 31. 12. 2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.01.2021 - stav pracovníků SÚ v 12/19 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.01.2021 - Istav Media s.r.o. Odpověď

 

2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14.10.2020 - Istav Media s.r.o. Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.10.2020 - zakázky pro město od divadla Hnedle vedle Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 18.08.2020 - podkrovní učebna angličtiny Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 07.08.2020 - sběr tříděného obalo.vého odpadu Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 26.07.2020 - elektronická spisová služba Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.07.2020 - přehled vydaných rozhodnutí - územní a stavební řízení Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.5.2020 včetně vyjádření - školní přístavba   
Žádost o poskytnutí informace ze dne 08.06.2020 - dotazník Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 06.05.2020 - rozmístění radarů Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.4.2020 - Promenády Odpověď
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - Promenády  
Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.4.2020 - úředníci Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 9.4.2020 - doprava Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 3.3.2020 - firma Daben Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 6.2.2020 - Investiční plány města pro rok 2020 - 2022 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 4.2.2020 - Aktuální počet psovodů a psů sloužících u MP Odpověď
Žávost o poskytnutí informace ze dne 15.01.2020 - Kopie zápisů úředních záznamů strážníků v provozovně Disidente Club v Klášterci nad Ohří ze dne 23.11.2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.01.2020 - Přehled zakázek Města Klášterce nad Ohří se společností M.B.M. Drozd s. r. o. Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.01.2020 - Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 08.01.2020 - Vyplnění dotazníku  Odpověď

2019

Žádost o poskytnutí informace ze dne 03.12.2019 - Akcionář Innogy Energie s.r.o. Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 01.11.2019 - Rozhodnutí MZ ČR o povolení k užívání přírodních léčivých zdrojů Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 31.10.2019 - Zápis z jednání o situaci v ul. Mírová Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 27.08.2019 - Plná moc, ARC - MED Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 28.08.2019 - e-mailová komunikace k zápisu z jednání dne 26.06.2019, ARC-MED Odpověď
Žádost o poskyt. informace ze dne 19.08.2019 - Atletický stadion Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 08.08.2019 - ARC-med, s.r.o. Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 01.08.2019 - jmenování radních do prac. skupin Odpověď
Žádost o poskyt. inf. ze dne 12. 6. 2019 pokuta za VZ REÚ - ZŠ Petlérská, ZŠ Krátká, MÚSS Odpověď
Žádost o poskyt. inf. ze dne 3. 6. 2019 akcionář spol. Severočeská plynárenská, a. s.
Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 3.5.2019 - Přehled vyplacených náhrad mzdy Odpověď
Žádost o poskyt. inf. rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 4. 2019 Odpověď
Žádost o poskyt. inf. analýza a varianty rozvoje lázeňství v K. n. O. ze dne 23. 4. 2019 Odpověď
Žádost o pokyt. inf. nařízení vlády lázeňské místo zde dne 23. 4. 2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 08.03.2019  Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.02.2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.02.2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 04.02.2019         Odpověď I Odpověď II
Žádost o poskytnutí informací ze dne 08.01.2019 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 03.01.2019 Odpověď

2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30.11.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 02.11.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 02.11.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 26.10.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 8.10.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 25.9.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 26.9.2018 II. Odpověď II.
Žádost o poskytnutí informace ze dne 26.9.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.08.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 18.07.2018                         Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 27.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí infomací ze dne 26.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 27.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 09.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 03.07.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 26.2.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 25.2.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 13.2.2018 Odpověď
Žádost o pokytnutí informací ze dne 14.2.2018 Odpověď
Žádost o pokytnutí informací ze dne 7.2.2018 Odpověď
Žádost o pokytnutí informací ze dne 7.2.2018                  Odpověď 2 Odpověď 1
Žádost o poskytnutí informací ze dne 29.1. 2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 18.01.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.01.2018 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 11.01.2018 Odpověď

2017

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27.11.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informací ze dne 31.10. 2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5.10.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5.10.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.10.2017            Odpověď II Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5.10.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 30.9.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 30.9.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 30.9.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 30.9.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.8.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.8.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.8.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.8.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 27.7.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.7.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 27.4.2017 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.2.2017 Odpověď
2016  
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.12.2016 - č. 2 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.12.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.12.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 24.10.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.8.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.6.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 8.6.2016 Odpověď

Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.5.2016 - výzva k doplnění, doplnění 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 8.6.2016 - výzva k doplněnídoplnění, odpověď

Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.5.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.5.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5.5.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 29.4.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.4.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.4.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 26.4.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.4.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 24.3.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.3.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.3.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 29.1.2016 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 4.1.2016 Odpověď

 

2015

Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.12.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.12.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.9.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 2.7.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.2.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.2.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 12.1.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.1.2015 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5.1.2015 Odpověď

 

2014

Žádost o poskytnutí informace ze dne 29.12.2014 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.9.2014 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 18.8.2014 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.7.2014 Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.6.2014 - II. Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.6.2014  Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 31.1. a stížnost ze dne 19.2.2014  Odpověď
Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.1.2014 Odpověď

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.