Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města zavedlo od 01.01.2020 nový místní poplatek – z pobytu.

Ke stejnému dni zanikly dva stávající poplatky - z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Poplatek z pobytu platí osoby, které nejsou přihlášeny v Klášterci nad Ohří k pobytu (poplatník). Zpoplatněn je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatek není vázán na konkrétní účel pobytu ani na místo, kde je pobyt realizován.

Výše poplatku je 16 Kč za každý den pobytu. Poplatek vybírá poskytovatel úplatného pobytu (plátce) a odvádí ho městu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny zákonem vyjmenované osoby (např. osoby mladší 18 let, osoby nevidomé).

Poplatek z pobytu se vztahuje nejen na zařízení určená k poskytování přechodného ubytování (hotely, penziony, kempy apod.), ale vztahuje se i na všechny ostatní případy, kdy je poskytováno ubytování za úplatu (krátkodobé ubytování v domě, v bytě, v garáži, v zahradním domku, na chatě, stanování na zahradě, pobyt v karavanu atd.).

Plátce poplatku má povinnost podat ohlášení správci poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Má také povinnost vést evidenční knihu. Výčet evidovaných údajů a způsob vedení evidence stanovuje zákon o místních poplatcích.