Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí vykonává funkci silničního úřadu pro město Klášterec nad Ohří, zajišťuje údržbu, opravy a čistotu komunikací města, koordinuje provoz MHD ve městě a odpovídá za opravy a udržování dopravního značení, autobusových zastávek a dešťové kanalizace.

Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství, nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství a veterinární péče v rozsahu své působnosti.

Odbor zabezpečuje provoz systému odpadového hospodářství, vydává stanoviska a vyjádření k akcím na území města, vystavuje rybářské lístky, vydává povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, povoluje kácení stromů ve městě, organizuje správu městských lesů (probírky, kácení, výsadbu dřevin), zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků a odpovídá za úklid černých skládek.

Zajišťuje zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství města. Pro potřeby stavebních řízení vydává vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.

V rámci místního hospodářství vykonává odbor správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Vede agendu pohřebnictví a má na starosti údržbu hřbitova. Pod odbor místního hospodářství spadá i provoz psího útulku v Ciboušově.