Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Odlehčovací služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

irop cz

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.  V souladu se specifickým cílem 2.1 IROP projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení dojde v souladu s SC 2.1 k dobudování potřebné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Podpora směřuje ke službám terénního, ambulantního charakteru a k deinstitucionalizaci, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.   Výsledkem projektu bude stavební úprava budovy Městského ústavu sociálních služeb skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídající nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladených příslušnými předpisy a dokumenty.  Jednotlivými dílčími cíli tedy jsou: - zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených; - zkvalitnění odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty; -zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století; - odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.