Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

2016

Dny bez hranic, tentokrát v Klášterci nad Ohří - projekt z FMP

Centrum sociálních služeb NAĎEJE - dispoziční změna a změna v užívání části objektu


Rekonstrukce kina Egerie

 • Dokončeno.

Rada města na svém jednání v únoru 2016 zrušila zadávací řízení na tuto zakázku, a to na základě výsledků právní a odborné expertízy, které poukazovaly na chybnou zadávací dokumentaci. Více o rekonstrukci kina zde.


Zimní stadion - výměna osvětlení

Jedná se o výměnu 15 ks svítidel v tělocvičně na zimním stadioně s jeho příslušenstvím. Dále budou vyměněny 3 ventilátory včetně zednického začištění a výměna 14 ks svítidel v šatnách a na chodbě u tělocvičny včetně jeho příslušenství. V tělocvičně budou použity svítidla 4x80 W, v šatnách a na chodbě 2x9 W a ventilátory budou radiální ve velikosti 300 mm. Současně bude provedena revize.    

 • Termín realizace:  15.9. - 7.10.2016
 • Celkové realizační náklady: 216.030,38 Kč vč. DPH
 • Dodavatel: Elektronovy Trade, s.r.o.
 • Financování:  město Klášterec nad Ohří
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Parkoviště 17. Listopadu u domu č.p. 520-523

V rámci rekonstrukce parkoviště v ulici 17. Listopadu u domů č.p. 520-523 jsou navržena kolmá stání ve stávajících zelených plochách. U každého parkovacího bloku budou zřízena dvě parkovací místa pro osobu s průkazem TP. Parkovací místa jsou navržena ze zámkové dlažby tl. 80mm. Z důvodu možného rozebrání dlažby v případě poruchy vedení, které se nebudou překládat. Zámková dlažba bude provedena na zhutněné lože a konstrukční vrstvy do silničních obrubníků.

 • termín realizace: 08/2016-10/2016
 • dodavatel: BAUVANT s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5          
 • náklady: 603.380,23 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Autobusová zastávka u gymnázia

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců na nevyhovujícím přechodu pro chodce přes státní komunikaci I/13, který se nachází v těsné blízkosti krajského gymnázia v Klášterci nad Ohří. Dle ČSN 73 6110 byl stávající přechod pro chodce zcela nevyhovující, neboť byl situován nejen do zálivu pro autobusovou zastávku, ale nacházel se přímo v křižovatce se Sadovou ulicí a příjezdovou komunikací k letnímu kinu. Jednalo se o velmi kritické místo, co se bezpečnosti silničního provozu týká.

Nově byl záliv zastávky posunut blíže ke gymnáziu. Vyřazovací úsek a  nástupní plocha jsou dlouhé 25 m, zařazovací úsek 15 m. Šíře zálivu je 3,5 m. S posunutím zálivu pak úzce souvisí dispoziční úprava stávajícího chodníku.

Přechod pro chodce byl nově osazen dělícím ostrůvkem v šířce 2 m. Délka ostrůvku je 10,5 m. Komunikace v místě přechodu byla zúžena tak, aby šíře jednotlivých jízdních pruhů byla pouze 3,75 m mezi betonovými obrubami. Nový přechod pro chodce byl navržen v šíři 4 m, s jeho realizací pak souvisí vybudování hmatových úprav v chodníku na druhé straně komunikace. V projektové dokumentaci bylo počítáno také s místem pro přecházení účelové komunikace k bývalému pivovaru.   


Rekonstrukce sociálního zázemí v aquaparku

Cílem bylo vybudování moderního sociálního zázemí na místě původního, již zcela nevyhovujícího. Nové šatny a  toalety jsou návštěvníkům aquaparku v dispozici od letní sezóny 2016. Součástí projektu byla i demolice původního zázemí. 

 • termín realizace: dokončeno a zkolaudováno
 • dodavatel: STAVMAX-Bezděk, s.r.o.
 • náklady: 3.969.693 Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří a Fond Ústeckého kraje (500.000 Kč + v II. etapě 800.000 Kč)
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil
 • Celkové realizační náklady: 1.668.645 Kč vč. DPH
 • Dodavatel: Petrom Stavby

Výstavba zázemí FK Rašovice - dokončeno

Předmětem zakázky je novostavba šaten pro fotbalový klub FK Rašovice. Stavba šaten je navržena jako zděná přízemní stavba se zastřešením sedlovou střechou, kdy nosnou konstrukci střechy tvoří sbíjené vazníky. Jako střešní krytina je navržen profilovaný lakovaný plech v odstínu zelené. Nová okna i vstupní dveře jsou navržena jako plastová. Konečná úprava fasády a komína nad střechou je bílá probarvená stěrka.

 • Rozpočtované náklady: 3.150.572 Kč vč. DPH
 • Investiční dotace z Ústeckého kraje 450 000,- Kč
 • Dodavatel: NEPRO Stavební a.s.

Slavnostní otevření areálu pro veřejnost se uskuteční 24.9.2016 od 9 hodin.


Stavební práce školská zařízení

Na školských zařízeních budou provedeny stavební práce, konkrétně oprava spárování bazénu keramického obkladu na ZŠ Krátká, stavební úpravy dvou vstupů do objektu ZŠ Petlérská, rekonstrukce tanečního sálu ZUŠ J.Á. Komenského, rozšíření brány u MŠ Souběžná, vybudování zahradního ventilu a výměna PVC na chodbách MŠ Lesní. Tyto práce budou hotovy a vše připraveno na školní rok 2016/2017.

 • termín realizace: 22.8.2016
 • dodavatel: Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 41 KLášterec nad Ohří
 • náklady: 1.510.040,53,- Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Rekonstrukce kuchyně školní jídelny ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří

Rekonstrukce školní jídelny spočívá zejména v opravě podlahy a rozvodů kanalizace, vody a plynu. Dále bude rekonstruována vzduchotechnika a elektroinstalace. Kromě toho proběhnou opravy obkladů v plném rozsahu, bude nově provedena izolace podlahy, položeny nové dlažby, provedeny výmalby a nátěry zárubní.

 • termín realizace: 22.8.2016
 • dodavatel: KL-Servis Adam Vavroušek
 • náklady: 1.556.776,32,- Kč,- Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Kulturní dům

V kulturním domě probíhají opravy závad po revizích elektrického zařízení dle revizních zpráv, tj. elektrické zařízení scénické technologie, elektroinstalace světelných, zásuvkových a technologických obvodů ve zpřítupněných částech kulturního domu, elektroinstalace nouzového osvětlení.  

 • termín realizace: 31.7.2016
 • dodavatel: Elektronovy - Trade s.r.o. 
 • náklady: 55.700,00,- Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří kontaktní
 • osoba: Vlastimil Dokoupil

Dále budou na kulturním domě probíhat práce na opravě klempířských prvků. Konkrétně bude provedena výměna stávajících zrezivělých svodů po obvodě objektu, dále oprava měděného žlabu na východní straně objektu. Na střeše se provede oprava sešlapaných falců stávající střechy a výměna svodu ze střechy nad jevištěm.  

 • termín realizace: 8.8.2016
 • dodavatel: Miloslav Bartyzal 
 • náklady: 112.683,67,- Kč vč. DPH
 • financování: město Klášterec nad Ohří
 • kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil

Regenerace panelového sídliště

Předmětem další fáze regenerace tzv. nového sídliště jsou ulice Krátká, Polní, Ječná, Žitná a Sportovní. Stavební práce budou probíhat od července do října 2016. Více o regeneraci panelového sídliště.

Současný stav:


Rekonstrukce kina Egerie

Rada města na svém jednání v únoru 2016 zrušila zadávací řízení na tuto zakázku, a to na základě výsledků právní a odborné expertízy, které poukazovaly na chybnou zadávací dokumentaci. Více o rekonstrukci kina.